VUB

Willem Elias is gewoon hoogleraar aan de VUB te Brussel en decaan van de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen.

De Vrije Universiteit Brussel is ontstaan uit de Franstalige Université Libre de Bruxelles (ULB) die in 1834 door de Brusselse advocaat van Vlaamse oorsprong, Pierre-Théodore Verhaegen, gesticht werd. Het was zijn bedoeling een universiteit op te richten die onafhankelijk zou zijn van Staat en Kerk en waar academische vrijheid zou heersen. Hoewel reeds in 1935 aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de ULB cursussen in het Nederlands gedoceerd, werden, duurde het nog tot 1963 voor in vrijwel alle faculteiten cursussen in het Nederlands konden gevolgd worden. Met de wet van 28 mei 1970 werd de op 1 oktober 1969 doorgevoerde splitsing van de oude universiteit in een Nederlandstalige (VUB) en Franstalige (ULB) universiteit, een juridische, administratieve en wetenschappelijke realiteit.

De Vrije Universiteit Brussel heeft als enige Vlaamse universiteit het principe van ‘Vrij Onderzoek’ in haar statuten ingeschreven. Dit principe is gebaseerd op een tekst van de Franse wiskundige en natuurfilosoof Henri Poincaré (1854-1912) die zegt dat:

Het denken mag zich nooit onderwerpen,

  • noch aan een dogma,
  • noch aan een partij,
  • noch aan een hartstocht,
  • noch aan een belang,
  • noch aan een vooroordeel,
  • noch aan om het even wat,
  • maar uitsluitend aan de feiten zelf,

want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken.

Educatiewetenschappen

Educatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel staat op vlak van universitair onderwijs voor twee opleidingen: Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Vanaf het eerste jaar worden studenten in de Bachelor Agogische Wetenschappen voorbereid om door te stromen naar de Master Agogische Wetenschappen en/of de Master Onderwijskunde.

De studenten die de opleiding aanvatten, brengen een veelvoud aan interessegebieden mee, maar hebben één gemeenschappelijk motief: het werken met mensen. Eerder dan door specialismen opereren de agogische wetenschappen en onderwijskunde dan ook multidisciplinair en multifunctioneel. Multidisciplinair betekent dat we ons beroepenop de inzichten van de filosofie die denkmodellen, mens- en wereldbeelden aanbiedt en deze in vraag stelt; op de sociologie die ons inzicht geeft in de maatschappelijke systemen en verhoudingen; en op de psychologie die ons meer leert over de mensen met wie werken. Multifunctioneel verwijst naar de drie niveaus (of functieprofielen) waarop we actief zijn: het niveau van begeleiding, een beheersniveau en een niveau van beleidsontwikkeling. Deze niveaus worden overkoepeld door de belangrijke onderzoeksfunctie die in de opleidingen centraal staat en de verschillende niveaus in verband brengt met elkaar.

De opleidingen agogische wetenschappen en onderwijskunde zijn bovendien sterk verankerd met het praktijkveld en volgen maatschappelijke ontwikkelingen op binnen onder meer de domeinen van kunsteducatie, cultuurbeleid, gemeenschapsvorming, diversiteit, vergrijzing, onderwijsvernieuwing, educatieve leeromgevingen,… Internationaal profileert de opleiding zich als (adult) educational sciences. Naast onze internationale contacten en activiteiten op vlak van onderzoek, blijven we ook niet achter in het gebied van ons onderwijsaanbod . Vanaf het academiejaar 2011 – 2012 is ons onderwijsaanbod aangevuld met de nieuwe Engelstalige Master of Educational Sciences (Curriculum Design and Innovation). Internationalisering ten top. We zullen immers niet alleen internationale studenten aantrekken. We plannen op termijn ook in zee te gaan met internationale lesgevers, universiteiten…

Meer info over VUB

Meer info over de vakgroep Educatiewetenschappen

Print Friendly, PDF & Email